Văn bản hướng dẫn tham gia thi viết về "Áp dụng kỷ luật tích cực trong trường học" và hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ và Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì đã có văn bản hướng dẫn tham gia thi viết về "Áp dụng kỷ luật tích cực trong trường học" và hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"
Văn bản hướng dẫn tham gia thi viết về "Áp dụng kỷ luật tích cực trong trường học" và hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ và Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì đã có văn bản hướng dẫn tham gia thi viết về "Áp dụng kỷ luật tích cực trong trường học" và hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"

Đề nghị các thầy cô tải các tệp đính kèm về để xem hướng dẫn, viết bài và nộp bài đúng quy định.Tệp đính kèm:
IMG0001.jpg
IMG0002.jpg
IMG0003.jpg
IMG0004.jpg
IMG0005.jpg
Bài viết liên quan